Ka-servis.cz půjčovna lodí, prodejna vodáckého vybavení

Login Heslo
Registrovat

STANOVY Občanského sdružení

STANOVY

Občanského sdružení

Kanoeclub“

Dlouhá 17, 370 11, České Budějovice

 

 

 

 

1. Kanoeclub

Je vodácko-turistický klub, jehož hlavním cílem je naplnění volného času svých členů sportovní a jinou zájmovou činností (zejména vodácká turistika, rafting, cyklistika, turistika a jiné outdoorové aktivity...)

 

Sdružení není politickou stranou, ani nemá v úmyslu se jakkoliv politicky angažovat. Neprovozuje výdělečnou činnost. Není profesní komorou, náboženským spolkem ani církví.

2. Orgány a činnost Kanoeclubu

 1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze.

 2. Výkonným orgánem klubu je výbor klubu volený členskou schůzí.

 3. Kontrolním orgánem klubu je kontrolní komise klubu volená členskou schůzí.

 4. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za kalendářní rok předseda klubu.

 5. Jednání kontrolní komise svolává její předseda.

 6. Členská schůze klubu zásadně rozhoduje o:

 1. Za činnost klubu odpovídá jeho předseda.

 2. Předsedu klubu volí členská schůze klubu.

 3. Oba místopředsedy volí členská schůze klubu.

 4. Statutárními zástupci klubu je předseda a oba místopředsedové. V ujednání smluvního charakteru musí být dva podpisy statutárních zástupců.

 5. V rámci činnosti výboru zodpovídají jednotliví funkcionáři výboru za výkon své funkce výboru klubu.

 6. Výbor klubu zodpovídá za svoji činnost členské schůzi.

 7. Kontrolní orgán klubu zodpovídá za svoji činnost členské schůzi.

 

3. Majetek Kanoeclubu

 1. Činnost klubu je financována z jeho vlastních zdrojů a z příspěvků jiných právnických nebo fyzických osob.

 2. Majetek klubu tvoří majetek movitý a nemovitý, finanční prostředky a nehmotný majetek získaný vlastní činností klubu.

 3. S majetkem klubu hospodaří výbor klubu v rozsahu stanoveném členskou schůzí.

 4. Získané finanční prostředky budou využívány pro rozvoj klubu.

 5. Hospodaření klubu s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak zákonem o účetnictví.

 

 

 

4. Povinnosti výboru klubu Kanoeclub

 1. Usnesení členské schůze a výboru klubu jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina usnášeníschopného orgánu. Přijatá usnesení jsou pro všechny členy klubu závazná. Výjimku tvoří hlasování o zániku klubu. Pro tento návrh musí hlasovat nejméně dvě třetiny členů na usnášeníschopné členské schůzi.

 2. O způsobu hlasování rozhoduje příslušný orgán klubu.

 3. Zpracovává a uveřejňuje zápis z každého zasedání výboru a členské schůze klubu. Vždy před koncem kalendářního roku vydá výroční zprávu o činnosti celého klubu.

 

5. Členství v klubu je buď aktivní nebo čestné.

5.1. aktivní členství

Každý člen, který se aktivně podílí na činnosti klubu.

5.2. čestné členství

Je udělováno na základě rozhodnutí výboru klubu. Na osoby s čestným členstvím se nevztahují práva a povinnosti člena. Členství je bezplatné.

 

6. Práce klubu

 1. klub organizuje a zajišťuje účast na klubových akcích stanovených plánem

 2. klub pořádá sportovní a jiné společenské akce

 3. klub veřejně vystupuje jménem svých členů

 4. klub zajišťuje vhodné prostředky pro svou činnost

 5. klub finančně podporuje činnost svých členů

 

7. Práva a povinnosti členů klubu

  1. členové klubu hájí jeho dobré jméno a počínají si tak, aby jej svým chováním a konáním nepoškodili

  2. členové klubu chrání jeho majetek a hospodaření s ním

  3. při své činnosti postupují v souladu s klubovými stanovami a usneseními klubových orgánů

  4. včas platit své členské příspěvky, jejichž výše je stanovena vždy na kalendářní rok členskou schůzí

  5. účastní se klubových akcí, které jsou stanoveny plánem akcí

  6. dílčí povinnosti členů upravuje ujednání na členských schůzích na dobu 1 roku

  7. členové po dovršení věku 18 let volí a mohou být voleni do klubových orgánů a do orgánů nadřazených organizací.

  8. členové navrhují změny v činnosti klubu

 

 

8. Ostatní ujednání

 1. práva a povinnosti svých členů upravuje jednání rady sekce, ve které je člen organizován, nesmí však být v rozporu s klubovými zásadami

 2. člen obdrží po zaplacení příspěvků průkaz s evidenčním číslem

 

9. Zánik klubu Kanoeclub

 1. Registrace klubu v nadřazených organizacích zaniká z těchto důvodů

  • při zániku klubu jako právního subjektu

  • na základě rozhodnutí klubu

  • při opakovaném neplnění povinností klubu vůči organizaci či porušování stanov nadřazené organizace

 2. Při zániku klubu jako právního subjektu se postupuje dle obecně platných předpisů a norem.

 

 

 

V Českých Budějovicích 27.1.2010

Úvodní stránka Vodácký obchod Půjčovna lodí České Budějovice Půjčovna lodí Pardubice Kanoeclub SeaKayaker.cz ..
©2024 Ka-servis.cz